กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์)

นายพิษณุ ชะลา

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสิรนุช บุญไทย

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพัชรี นวลจันทร์

ตำแหน่ง ครู

กลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์-ดนตรีไทย)

นางแอนนา ขาวเรือง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์

ตำแหน่ง ครู

นายนัฐพล โรจนหัสดิน

ตำแหน่ง ครู

นายนวราช อภัยวงศ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาววิมพ์วิภา เคี่ยมการ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวปัทมา เสือแก้ว

ตำแหน่ง ครู