คณะผู้บริหาร

นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง

นางปริมภาภรณ์  กลับผดุง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายมนูญ  กลับกล่อม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นายอาวุธ  จันทร์เมือง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์

นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป