โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

คณะผู้บริหาร

นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง

นางปริมภาภรณ์  กลับผดุง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายมนูญ  กลับกล่อม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางวไลลักษณ์  ทองวิจิตร

ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ