โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

คณะผู้บริหาร

นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง

นางจิราภรณ์  เมืองแก้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

และรักษาการตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์

นางปริมภาภรณ์  กลับผดุง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายประทีป  ปานเนือง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป