โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

คณะผู้บริหาร

นายนราวุธ  สุจิตะพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง

 

นางปริมภาภรณ์  กลับผดุง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

 

 

 

นายประทีป  ปานเนือง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

 

นางวไลลักษณ์  ทองวิจิตร

ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นายสมชัย  กลีบแก้ว

ครูปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์