กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมใจ ศรีเทพ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางวิไลลักษณ์ หนูขาว

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางณัฐวดี รักษ์พงศ์

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายณัฐรัชต์ ภักดีสุวรรณ์

ตำแหน่ง ครู

นางชิระพร วังบุญคง

ตำแหน่ง ครู

นางเมธาวดี ชูผล

ตำแหน่ง ครู

นางสาวนพมณี สุดทองคง

ตำแหน่ง ครู

นางอกนิษฐา ทองเลี่ยมนาค

ตำแหน่ง ครู

นางสายทิพย์ ประพฤติชอบ

ตำแหน่ง ครู

นางชไมพร อร่ามวิทย์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีมีชัย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจิดาภา ศรีวิมล

ตำแหน่ง ครู

นางวิชุนันท์ น้ำเพชร

ตำแหน่ง ครู

นางสุพิศ ชื่นกลิ่น

ตำแหน่ง ครู

นางสาวซูไรยา สามะ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุภลักษณ์ นิพัทพงษ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาววณิชชา รอดเสน

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกันยารัตน์ อู่วณิชย์กุล

ตำแหน่ง ครู

นางสาวประณาลี เมฆาระ

ตำแหน่ง ครู