โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธีรยุทธ แก้วเมฆา

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายดำรงค์ศักดิ์ ธานีรัตน์

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมศักดิ์ บัวชุม

ตำแหน่ง ครู

นายโกวิทย์ อาวุธเพชร

ตำแหน่ง ครู

นายวิรัณไชย เรืองฤทธิ์ธนชัย

ตำแหน่ง ครู

นางวรรทนา รัตนพันธ์

ตำแหน่ง ครู

นายอุดมศักดิ์ จันทร์เพชร

ตำแหน่ง ครู