กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธีรยุทธ แก้วเมฆา

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายดำรงค์ศักดิ์ ธานีรัตน์

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมศักดิ์ บัวชุม

ตำแหน่ง ครู

นายโกวิทย์ อาวุธเพชร

ตำแหน่ง ครู

นางวรรทนา รัตนพันธ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวธิดารัตน์ ส้มเขียวหวาน

ตำแหน่ง ครู

นายอุดมศักดิ์ จันทร์เพชร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายภักดี อ่อนเกตุพล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย