โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ลูกจ้างสำนักงาน

นางสาวขนิษฐา สามารถ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินฯ

นางสาวสุภาวรรณ หอมเกตุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวเสาวลักษณ์ เกื้อภักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธัญญชนก อนุเคราะห์กุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวไพลิน เซ่งหวาน

เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน

นางสาวกิติกร เกื้อมา

LAB BOY

นางสาวกันตา นวลน้ำจิตต์

LAB BOY