ลูกจ้างสำนักงาน

นางสาวขนิษฐา สามารถ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินฯ

นางสาวสุภาวรรณ หอมเกตุ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวเสาวลักษณ์ เกื้อภักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธัญญชนก อนุเคราะห์กุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวไพลิน เซ่งหวาน

เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียน

นางสาวกันตา นวลน้ำจิตต์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์

นายธนศักดิ์ ขวัญสุด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์