ลูกจ้างเหมา

นายศุภชัย สมทรง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นาย ณ นคร กลีบแก้ว

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายอุดม มณีฉาย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายสมหวัง เกิดบัวทอง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นางสาวพรพิมล มั่นคง

พนักงานอัดสำเนา

นายจารึก รัตนพันธ์

พนักงานขับรถ