กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุรีพร สิทธิศักดิ์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุชญา ทองศรีนุช

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางวิภาดา ชัยทอง

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางประไพ ตุ้งซี่

ตำแหน่ง ครู

นางสาวิตรี รัตนบุรี

ตำแหน่ง ครู

นายสมชัย กลีบแก้ว

ตำแหน่ง ครู

นางสาวหทัยภัทร อำลอย

ตำแหน่ง ครู

นางฐานิต คงเสน

ตำแหน่ง ครู

นางสุรัสวดี มณี

ตำแหน่ง ครู

นางชนกวรรณ ไชยศร

ตำแหน่ง ครู

นางจุฑารัตน์ ทองคำชุม

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอรณี ปรีชา

ตำแหน่ง ครู

นางสุภิญญา ไชยรัตน์

ตำแหน่ง ครู

นายอาทิตย์ รักขาว

ตำแหน่ง ครู

1126

นางสาวเปรมยุดา รัตนบุรี

ตำแหน่ง ครู

นางนฤมล สุทธิชน

ตำแหน่ง ครู

นางสาวหทัยชนก เพ็ชรมาตศรี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจันทร์นภา รอดพ้น

ตำแหน่ง ครู

1130

นางสาวชนิตา ทองคงใหม่

ตำแหน่ง ครู

นางฑิฆัมพร รัตนบุรี

ตำแหน่ง ครู

นางอลิษา อาวุธเพชร

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี

นางสาวกริษฐา บุญญาพิทักษ์

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี

นายจารพันธ์ ไทยยัง

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี

นายจรูญ ครุฑจ้อน

ตำแหน่ง ครู

นายสุรเชษฐ์ บัวแก้ว

ตำแหน่ง ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิง พิมลวรรณ ศรีพิลาภ

ตำแหน่ง ครู