กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายทศพร ทองคำชุม

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสุทิน รัตนสุภา

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวรัตนาวดี ตรีรัตนกิจ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวมนนิสา รัตนบุรี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวชญาดา จงจิตต์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอรพินท์ แก้วช่วย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุขษิริ สุขราษฎร์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวชุติปภา ธานีรัตน์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติณพวงษ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวฉัตรวรรณ คชินทร

ตำแหน่ง ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิง อ้อมฤทัย ใจทอง

ตำแหน่ง ครู

นายกิตตินันท์ พัฒนศรี

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศยามล วิสุทธิคุณ

ตำแหน่ง ครู

ว่าที่ร้อยตรี พงศ์ศักดิ์ หนูเอียด

ตำแหน่ง ครู

นางสาวกนกทิพย์ สมาธิ

ตำแหน่ง ครู

นางเจนจิรา เพ็งจันทร์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวเบญจรัตน์ ศรีปาน

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอรวรรณ พจนานันท์

ตำแหน่ง ครู