งานสนับสนุนการสอน

งานแนะแนว

นางมัลลิการ์ ประยูรกาญจน์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางเพชรลดา นวะกะ

ตำแหน่ง ครู

งานห้องสมุด

นางพวงเพ็ญ ธรรมเศก

ตำแหน่ง ครู