กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางธัญญพร นาคินทร์

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสิทธิศักดิ์ ไชยชนะ

ตำแหน่ง ครู

นายอรัณย์ชายุตม์ พูลชัย

ตำแหน่ง ครู

นายอภิชาติ อินทร์สุวรรณ

ตำแหน่ง ครู

นางออนสา อ่อนเกลี้ยง

ตำแหน่ง ครู

นางเสาวลักษณ์ พรมสังฆ์

ตำแหน่ง ครู

นางกันยารัตน์ ทองขำ

ตำแหน่ง ครู

นางสาวนวรัตน์ บัณฑิตพนาไลย

ตำแหน่ง ครู

นางชาลินี มณีเจริญ

ตำแหน่ง ครู

นางสาววราภรณ์ พรหมรัตน์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวอนัญชนา สิทธิรักษ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาวณัฐธนา ขุนทอง

ตำแหน่ง ครู

นางสาวศิรินันต์ รัตนพันธ์

ตำแหน่ง ครู

นางสาววิภารัตน์ หอมหวล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย