กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เกษตรกรรม

นายสนิท หอมชื่น

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

คหกรรม

นางเกตน์นิภา รัตนบันดาล

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวเบญจนุช ชนะทอง

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ธุรกิจ

นางณัฐธนัน สุขรุ่ง

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจุฑารัตน์ มีสุข

ตำแหน่ง รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางซ่าซีตา มีบุญลาภ

ตำแหน่ง ครู

นางจุรีย์ กันภัย

ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง

ตำแหน่ง ครู

อุตสาหกรรม

นายสมนึก รัตนบุรี

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายสมชาย ศรทอง

ตำแหน่ง ครู